FAQ items aan het laden...

Wedstrijdbepalingen Grouster Zeilmarathon

–   KWV FRISIA GROU –
September 2018
1 De van toepassing zijn de bepalingen: Van toepassing zijn de Standaard Wedstrijdbepalingen (SWB) conform Appendix S van De Regels voor wedstrijdzeilen 2017 – 2020 uitgegeven door het Watersportverbond.
2 De locatie van het Wedstrijdkantoor
2.1 Het Wedstrijdkantoor is gevestigd in het Zeilcentrum (Wilhelminastraat 3, Grou), in de gemeentehaven bij het Pikmeer.
2.2 Het Wedstrijdkantoor is tijdens de wedstrijd telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-53236402 van de wedstrijdleider Bonny Galema en/of Arno Huisman 06-20579126 (voorzitter)
2.3 De openingstijden zijn op vrijdagavond van 19 tot 21 uur en één uur voor aanvang van de wedstrijd tot twee uur na beëindiging van de wedstrijd.
3 Wijzigingen op de Standaard Wedstrijdbepalingen
3.1 Mededelingen aan de deelnemers (regel 2 )
  De L-vlag met een geluidssein op het startschip betekent: Mededeling op het mededelingenbord op het startschip.
3.2 Start (regel 11)
  Bepalingen 11.1 worden gewijzigd. Zie Bijlage C.
  Het wedstrijd comité mag niet later dan 3 minuten voor het startsein een merkteken van de startlijn verplaatsen. Dit is een wijziging van regel 27.2 RvW.
3.3 Scoren (regel 17.2)
  Er wordt maar één race gezeild. De boot die na verwerking van SW-factor in de snelste tijd het parcour heeft gezeild, heeft de Grouster Zeilmarathon gewonnen.
3.4 Toer-wedstrijdjacht:
  Een deelnemend jacht wordt als een wedstrijdjacht aangemerkt, indien het een geldige meetbrief heeft, of indien het één of meer van de volgende voorzieningen heeft:
  1. Het jacht heeft een trapezevoorziening;
  2. Het jacht heeft een neerhouder aan de giek;
  3. Het zijwant of de voorstag is ongeborgd verstelbaar.
  4. De giek kan meer dan 1 meter boven het dek worden gevoerd
  In alle andere gevallen wordt het jacht aangemerkt als toerjacht.
3.5 Polyvalk Genua/polyvalk fok
  Een polyvalk fok wordt als zodanig aangemerkt indien bij aangetrokken voorzeil (dus aan de wind) de schoothoek van dit voorzeil zich niet naast of voorbij de zijstag bevindt. Bovendien moet de polyvalk voldoen aan de standaard fabriekseisen en mag de tuigage niet groter zijn dan de 13,9 m2 grootzeil en 5,4 m2 fok. In alle andere gevallen valt de deelnemer in de vrije klasse en wordt de SW waarde aangepast. Bovenstaande regel is ter beoordeling van het wedstrijd comité.
3.6 Reclame
  Het maken van reclame tijdens de wedstrijd is uitsluitend toegestaan wanneer schriftelijke toestemming is verkregen van de organiserende vereniging. Overtreding heeft uitsluiting tot gevolg.
3.7 Jagend jacht
  Een jacht dat wordt opgelopen door een jacht, dat d.m.v. jagen wordt voortbewogen, dient aan dat jacht voldoende ruimte te geven om voorbij te lopen tussen hemzelf en de wal. Stuurboordswal jagend schip heeft voorrang op bakboordswal jagend schip.
3.8 Zeilvoering
  Het is uitsluitend toegestaan standaard tuigages te voeren, waarbij de giek niet hoger dan circa 50 cm boven het dek gehesen mag worden. Ongeregistreerde jachten worden hierin gelijk gesteld met het gelijksoortige geregistreerde jacht. Overige jachten naar oordeel van het wedstrijdcomité. Het voeren van spinakers is niet toegestaan binnen eenheidsklassen, waarin alle schepen van hetzelfde type zijn en niet alle deelnemers met spinaker hebben ingeschreven.
3.9 Zeiltijd
  De maximaal toegestane zeiltijd bedraagt 10 uren te rekenen vanaf het startsein van de eigen klasse. Deelnemers die na 6 uur zeiltijd niet bij de ingang van de Graft (noordkant Sytebuurster Ee) zijn, varen vanaf daar een alternatieve route. Na een boei (stuurboord) te hebben gerond, varen zij via de Kromme Ee en de Modderige Bol terug naar de Wijde Ee. Vanaf daar varen zij naar het Pikmeer en via de aangegeven route langs het Starteiland naar de finish bij het zeilcentrum. Deze deelnemers worden in een afzonderlijk klassement opgenomen.
3.10 Controleposten
  In de route bevinden zich tenminste drie controleposten. Bij de kruising met het Prinses Margrietkanaal (laatste stukje naar de finish) bevindt zich een gate met een gatecommissaris, die toestemming geeft tot oversteken. Als er een rode vlag wordt getoond mag er niet worden overgestoken. Bij negeren van de rode vlag volgt diskwalificatie. In het algemeen geldt dat het Prinses Margrietkanaal via de kortst mogelijke weg moet worden overgestoken, dus ook op weg naar de startlijn.
3.11 Bruggen
  De in het traject liggende beweegbare bruggen worden bediend binnen het voor de brug geldende bedieningsschema. Een aan de wedstrijd deelnemend jacht heeft geen voorrang bij bruggen. De brugwachter mag niet onder druk worden gezet om de brug te openen.
3.12 Herkenning
  Deelnemende jachten zijn verplicht het startnummer op de boeg van het deelnemende jacht te voeren zolang men aan de wedstrijd deelneemt, duidelijk zichtbaar voor de jury. Deelnemende jachten zijn verplicht de herkenningsvaan op de voorgeschreven plaats te voeren zolang men aan de wedstrijd deelneemt. De herkenningsvaan wordt zo hoog mogelijk en duidelijk zichtbaar voor de jury gevoerd. Jachten welke geen herkenningsvaan voeren worden geacht niet deel te nemen aan de Grouster Zeilmarathon en worden derhalve niet als deelnemer aangemerkt.
3.13 Bemanning
  De bemanning bestaat uit maximaal 4 personen. De minimum leeftijd van de schipper is 16 jaar. Er mag tijdens de race aan boord onderling van taak worden gewisseld.
3.14 Reddingsmiddelen/Veiligheid
  Het is aan de deelnemende jachten verplicht voldoende reddingsmiddelen aan boord te hebben om de veiligheid van de opvarenden zoveel mogelijk te waarborgen. Bij het tonen van seinvlag Y op één of meerdere commissieschepen, of op mondelinge aanwijzing, wordt het dragen van reddingsvesten geadviseerd. Voor ieder bemanningslid dient een reddingsvest binnen handbereik aan boord te zijn. Het is de deelnemende jachten verplicht een anker van voldoende gewicht en een ankertros van doelmatige afmeting aan boord te hebben.
3.15 Afgelasten, afbreken, afkorten, uitstel
  Het wedstrijdcomité kan de wedstrijd uitstellen, afgelasten, afkorten of afbreken bij een heersende of voorspelde windkracht van 6 beaufort of meer. De wedstrijdleiding kan besluiten tot uitstel voor nader te bepalen tijd. Dit zal middels een mededeling bekend worden gemaakt. Deelnemers hebben bij algehele afgelasting, uitstellen, afbreken of afkorten van de route geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.
3.16 Middelen van voortbewegen
  De volgende middelen van voortbewegen zijn toegestaan: zeilen, bomen, jagen en peddelen (roeien mag niet). Er mogen geen, door spierkracht aangedreven mechanische middelen gebruikt worden of aan boord aanwezig zijn. Hulp van derden is, op straffe van uitsluiting, niet toegestaan. Extra voorzieningen aan romp en tuigage om sneller vooruit te komen zijn niet toegestaan. Voorzieningen voor het voeren van een jaaglijn en een maststrijkinstallatie zijn wel toegestaan. Het is niet toegestaan het jacht te verlaten, anders dan voor het voortbewegen van het jacht noodzakelijk is. Als het wedstrijdcomite of jury overtreding van deze regel constateert, volgt onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer aan de zeilmarathon.
3.17 Afmelding
  Het is aan de deelnemende jachten verplicht bij het verlaten van de wedstrijd, om welke reden dan ook, zich af te melden bij de commissie, of bij de eerst mogelijke gelegenheid zich telefonisch af te melden op het telefoonnummer 06-53236402 of 06-20579126. Jachten welke hulp behoeven van de commissieschepen maken dit kenbaar door met gestreken zeilen de herkenningsvaan te voeren. Dit duidelijk zichtbaar en zo hoog mogelijk.
3.18 Protesten
  Protesten dienen binnen een half uur na aankomst te worden ingediend bij het wedstrijdcomité. Bij het indienen van een protest is € 10,00 verschuldigd, welk een bedrag verbeurd is bij een verloren protest. Protesten worden z.s.m behandeld in het zeilcentrum. De uitspraak van de protestcommissie is bindend. Protestvlaggen dienen duidelijk zichtbaar gevoerd te worden voor de jury en mogen niet worden weggenomen vóór het beëindigen van de wedstrijd. Als protestvlag fungeert seinvlag B.
3.19 Autoriteiten
  Aanwijzingen en bevelen, gegeven door ambtenaren van de politie of de Provincie Fryslân in het belang van de veiligheid of de vrijheid van de vaarweg, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
3.20 Aansprakelijkheid
  De deelnemers aan de Grouster Zeilmarathon doen zulks geheel voor eigen rekening en risico. De organisatie, dan wel enig andere bij de organisatie van dit evenement betrokken partij, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enig letsel of schade, hetzij van persoonlijke dan wel van materiële aard, welke zou kunnen ontstaan door of in verband met deelname aan dit evenement. De organisatie verplicht de deelnemers aan de wedstrijd verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid. Iedere schipper dient zelf te bepalen of varen c.q doorvaren, gezien de omstandigheden, verantwoord is.
3.21 Stand-by boten
  Indien een stand-by boot, herkenbaar aan de gele Jumbo vlag, hulp biedt aan een van de deelnemende boten, wordt deze stand-by boot aangemerkt als obstakel voor de deelnemende boten.
4 Prijzen
4.1 De prijsuitreiking is in het zeilcentrum, ’s avonds na het buffet.
BIJLAGE A: Het WedstrijdParcours
A1 Het wedstrijdgebied
A1.1 Het gaat om onder meer de volgende Vaarwaters:

Pikmeer, Tijnje, Wijde Ee, de Graft, Zijlroede, Meinesloot, Terhernster Poelen, Syterbuurtster Ee, Folkertsloot, het Diepe Gat, Bleipet, Hooidamsloot, Grietmansrak, Kromme Ee, Modderige Bol en het Suderburdster Wiid.

A2 Prinses Margrietkanaal
  Het Prinses Margrietkanaal dient in een zo recht mogelijke lijn overgestoken te worden of bij kruisen zo snel mogelijk. De aanwijzingen van de gate commissaris dienen te alle tijde opgevolgd te worden. Zie ook punt 3.10
BIJLAGE B: Banen en merktekens
B1 De baan
  Vanaf de start dient de B-boei bakboord gerond te worden
B2 De merktekens
B2.1 De merktekens van de startlijn zijn Jonen met Oranje vlaggen.
B2.2 De B-boei is een grote rode boei, zonder merktekens.
B2.3 De merktekens van de finishlijn is blauwe finish vlag op het startschip en een blauwe boei.
Bijlage C:
C1 De startprocedure
C1.1 In afwijking van regel 26 RvW worden de startseinen als volgt gegeven:
  Waarschuwingssein (5 minutensein)
  Vijf minuten voor de start wordt één hoornstoot gegeven en de klassevlag gehesen (dezelfde kleur als de wimpel van de startgroep).
  Voorbereidingssein (4 minutensein)
  Vier minuten voor de start wordt één hoorstoot gegeven en wordt vlag “P” gehesen.
  Eén minuutsein (1 minuutsein)
  Eén minuut voor de start wordt één lange hoornstoot gegeven en wordt vlag “P” weggehaald.
  Startsein
  Een hoornstoot en het strijken van de klassenvlag.
C1.2 Klassenvlaggen hebben dezelfde kleur als de linten van de startgroepen.
C2 Visuele seinen
C2.1 Het weghalen van een vlag geldt als een visueel sein.
C2.2 Te vroeg starten
  Wanneer één of meer jachten te vroeg starten, wordt dit op het startschip kenbaar gemaakt door het hijsen van seinvlag X, vergezeld door een serie korte geluidsseinen. Aan jachten welke te vroeg starten, en niet opnieuw starten wordt een straftijd van 10 minuten toegekend. In geval van een algemene valse start wordt seinvlag E.V. gehesen, vergezeld van twee langgerekte geluidssignalen.
  Een deelnemend jacht dient binnen 9 minuten na zijn startsein te zijn gestart.
C3 Algemene Terugroep
  Bij een Algemene terugroep wordt het waarschuwingssein 5 minuten na het startsein van de valse start (die een algemene terugroep tot gevolg had) gegeven. De startvolgorde in het startschema blijft altijd gehandhaafd.